Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Pythonscript zendt tweets naar Twitter

Volgens de instructie op * SparkFun Getting Started with Raspberry Pi part 2: Wifi and Python and Twitter oh my!

Maar in plaats van dat ik twython installeer, installeer ik Tweepy.

Tweepy installatie

Eerst PIP installeren

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install python-pip

daarna Tweepy

 sudo pip install tweepy

hello_tweet.py

Het volgende script tweet een tekst gegeven op de commandoregel. Het is geschreven naar het voorbeeld op Tweeting with Python tweepy on the Raspberry Pi – part 2 pi twitter app series.

#!/usr/bin/env python2.7
# tweet.py by Alex Eames http://raspi.tv/?p=5908
import tweepy
import sys

# Twitter API Consumer keys and access tokens, 
consumer_key = '{secret}'
consumer_secret = '{secret}'
access_token = '{secret}'
access_token_secret = '{secret}'

# OAuth process, using the keys and tokens
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)

# Creation of the actual interface, using authentication
api = tweepy.API(auth)

if len(sys.argv) >= 2:
  tweet_text = sys.argv[1]

else:
  tweet_text = "Still messing about with tweepy and twitter API. :)"

if len(tweet_text) <= 140:
  api.update_status(status=tweet_text)
else:
  print "tweet not sent. Too long. 140 chars Max."

Temperature-tweet.py

Dit script uitgevoerd met sudo python temperature-tweet.py leest via I2C de temperatuur en luchtvochtigheid uit de HIH6130-sensor en tweet deze naar mijn kanaal #sikkepitje . Het script is gemaakt naar het voorbeeld van de Youtube-instructiefilm op Youtube SparkFun Getting Started with Raspberry Pi Part 3: Tweeting Weather Station, maar is herschreven zodat het de twitterbibliotheek Tweepy gebruikt i.p.v. Twython. Je moet wel eerst de I2C-bus op de Raspberry inschakelen.

#!/usr/bin/env python2.7
# tweet.py by Alex Eames http://raspi.tv/?p=5908
import tweepy
import sys
from smbus import SMBus
import time

# Twitter API Consumer keys and access tokens,
# benodigd om te tweeten naar https://twitter.com/sikkepitje_
consumer_key = '{secret}'
consumer_secret = '{secret}'
access_token = '{secret}-{secret}'
access_token_secret = '{secret}'

# OAuth process, using the keys and tokens
auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)

# Creation of the actual interface, using authentication
twitter = tweepy.API(auth)

# I2C globals
ADDR = 0x27

bus = SMBus(1) # is I2C-bus nummer 1
# Special characters
deg = u'\N{DEGREE SIGN}'

# Main loop
while True:
 # get current system date and time
 datetime = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

 # Read data from sensor
 bus.write_byte(ADDR, 0x00)
 ans = bus.read_i2c_block_data(ADDR, 0x00, 4)

 # Convert to human readable humidity
 humd = ((ans[0] & 0x3f) << 8) + ans[1]
 humd = humd * float('6.10e-3')
 humd = '{:.0f}'.format(humd)

 # Convert temperature to Celsius
 temp = (ans[2] << 8) + ans[3]
 temp = temp >> 2
 temp = (temp * float('1.007e-2')) - 40.
 temp = '{:.1f}'.format(temp)

 # Print date, time, temperature and umidity
 print datetime
 print 'Temperatuur: ' + str(temp) + deg + 'C'
 print 'Luchtvochtigheid: ' + str(humd) + '%'
 print ''

 # Post to Twitter!
 msg = 'Hier is de weerrobot! Het is ' + datetime + \
    '. De temperatuur is ' + str(temp) + \
    deg + 'C, en de luchtvochtigheid is ' + \
    str(humd) + '%.'
 twitter.update_status(status=msg)

 # Delay (in seconds) before next
 time.sleep (60)

Resources