Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

DevShack

VbsMagisterVenster

We gebruiken op mijn school Magister . De administratie werkt met Magister via een Remote-Desktopverbinding (RDP) met het programma mstsc. Hierbij wordt met de standaard instellingen het scherm helemaal gevuld. de gebruiker ziet dan zijn eigen taakbalk niet meer en schakelen naar andere applicaties wordt op die manier erg lastig.

Het volgende vbscript start een Magister-RDP-sessie in een zo groot mogelijk venster waarbij de taakbalk zichtbaar blijft.

Het vraagt via WMI de schermafmetingen op en berekent daarmee de ideale afmetingen voor een venster dat de taakbalk zichtbaar laat. Dit script werkt onder een normaal gebruikersaccount en heeft geen speciale rechten nodig.

Systeembeheerder, vervang de snelkoppeling voor "mstsc" voor een snelkoppeling naar dit vbscript. Prepareer een rdp-bestand met de parameters voor de gewenste verbinding. Dit kun je doen door mstsc te starten en de instellingen op te slaan. Pas het script aan, zodat het mstsc start met dit rdp-bestand.

Contact : p [period] wiegmans [snail] bonhoeffer [period] nl

'
'  Script start Magister RDP in een zo groot mogelijk venster
'  terwijl de taakbalk zichtbaar blijft!
'
'  6 sept 2011 Paul Wiegmans (mail)
'
Set objWMIService = GetObject("Winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_DesktopMonitor where DeviceID = 'DesktopMonitor1'",,0)
For Each objItem in colItems
        iBreedte = objItem.ScreenWidth
        iHoogte = objItem.ScreenHeight
        iIdealB = iBreedte - 6  ' Zelf aanpassen aan dikte van vensterrand Windows XP/7
        iIdealH = iHoogte - 68   ' ... en hoogte van de taakbalk Windows XP/7
Next

'WScript.Echo "Schermafmetingen: " & iBreedte & " x " & iHoogte _
'& vbcrlf _
'& "Ideale afmetingen: " & iIdealB & " x " & iIdealH

if (int(iHoogte) = 0) then
        sMagisterCmd = "mstsc p:\algemeen\magister4\bonhoeffer.swp.nl.rdp "
else
        sMagisterCmd = "mstsc p:\algemeen\magister4\bonhoeffer.swp.nl.rdp /w:" & iIdealB & " /h:" & iIdealH
end if
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run sMagisterCmd, 1, False